Zwiększenie zaufania mieszkańców Szkocji do procedury rozpatrywania zażaleń na policję dzięki bezstronnemu nadzorowi i reformom

O nas

Urząd Komisarza ds. Zażaleń na Policję w Szkocji (Police Complaints Commissioner for Scotland, PCCS) to niezależna, niepowiązana z policją organizacja. Naszym zadaniem jest badanie sposobu, w jaki organizacje policyjne w Szkocji rozpatrują zażalenia niezwiązane ze sprawami karnymi składane przeciwko policji. Świadczone przez nas usługi są nieodpłatne i poufne.

Naszym celem jest doprowadzenie do powstania kultury ustawicznego doskonalenia, w ramach której organizacje policyjne, w oparciu o wnioski wyciągnięte z zażaleń, będą doskonaliły swój sposób działania, zasady i procedury.

Zakres naszych działań

PCCS może zbadać sposób, w jaki organizacja policyjna rozpatrzyła skargę, jeżeli dotyczyła ona funkcjonariusza policji (pełniącego służbę lub nie), pracownika cywilnego policji lub usług świadczonych przez policję.

PCCS może zbadać tylko te zażalenia, które wcześniej zostały złożone w organizacji policyjnej, której dotyczą, i w sprawie których zakończono już procedurę rozpatrywania. W ten sposób organizacja ma możliwość ustosunkowania się do zażalenia. Adresy organizacji policyjnych w Szkocji znajdują się w zakładce Links tej witryny.

Jeżeli po zakończeniu dochodzenia nie są Państwo usatysfakcjonowani z otrzymanej odpowiedzi lub sposobu, w jaki ustosunkowano się do zażalenia, PCCS może wówczas zbadać, czy skargą zajęto się prawidłowo, czyli przeprowadzić analizę rozpatrzenia tego zażalenia.

Proces analizy zażaleń

Osoby, które już skorzystały z wewnętrznej procedury składania zażaleń danej organizacji policyjnej, powinny wypełnić formularz, który umożliwi nam lepsze zrozumienie złożonego zażalenia. Formularz można wypełnić w Internecie klikając tu lub pobrać go stąd i odesłać drogą pocztową, mailową lub faksem.

Przeanalizujemy fakty dotyczące sprawy, w tym wszelkie informacje przekazane przez składającego zażalenie oraz organizację policyjną. Przyjrzymy się także sposobowi, w jaki organizacja policyjna podjęła decyzje oraz zbadamy dowody, na jakich je oparła. Następnie na tej podstawie ustalimy, czy zażalenie rozpatrzono prawidłowo.

Możliwy wynik postępowania

Jeżeli Komisarz uzna, że organizacja policyjna rozpatrzyła zażalenie w sposób nieprawidłowy, może wydać szereg rekomendacji, w tym zalecić, aby:

  • organizacja policyjna wprowadziła zmiany konieczne, by uniknąć podobnego problemu w przyszłości;
  • organizacja policyjna przeprowadziła dalsze dochodzenie w sprawie zażalenia tak, aby osoba składająca zażalenie otrzymała pełną odpowiedź na wszystkie zgłoszone zastrzeżenia;
  • funkcjonariusze uczestniczący w rozpatrywaniu zażalenia przeszli szkolenie i otrzymali instrukcje nt. postępowania w podobnych przypadkach;
  • organizacja policyjna ponownie rozpatrzyła zażalenie - w niektórych przypadkach Komisarz może osobiście nadzorować ten proces lub wyznaczyć kogoś do tego zadania.

Aby otrzymać dalsze informacje w języku polskim, prosimy skontaktować się z PCCS. Jeżeli chcą Państwo rozmawiać w swoim ojczystym języku, w razie potrzeby możemy zaaranżować pomoc tłumacza.